Märken/standardmedaljer

Pistolskyttemärken

Pistolskyttemärken kan erhållas efter att fodringarna är uppfyllda och en ansökan är inlämnad. Information om de olika pistolskyttemärkena finns i Skjuthandboken och kan ses på denna sidan.

Medlem som under året uppfyllt krav för pistolskyttemärke fyller i det i för detta avsedd blankett. Blanketter finns i klubbstugan samt digitalt ifall du är inloggad på hemsidan.

Detta måste vara gjort i god tid före årsskiftet (senast 30/11) för att styrelsen ska kunna behandla dessa samt beställa hem medaljer innan årsskiftet.

Skjuten serie skall vara bevittnad av;
annan klubbmedlem som själv klarat skjutkraven ifråga (gäller guldmärke), eller av annan person som styrelsen har delegerat bevittnanderätt till alternativt ordinarie styrelsemedlem.

Ifylld blankett lämnas till Styrelsen för vidare behandling.

Standardmedaljer

Utdelas vid nationella, krets-, landsdels- och rikstävlingar. Läs mer om standardmedaljer i skjuthandboken.

Det är skyttens ansvar att meddela styrelsen om denne under året har erövrat standardmedaljer. Meddela till sekreteraren (via tavlingssekreterare.overbypk@gmail.com) vilken valör som erövrats, vid vilken/vilka tävlingar, datum samt om ni önskar köpa medaljerna.

Detta behöver meddelas tävlingssekreteraren senast 30/12 varje år eftersom klubben förväntas skicka in dessa uppgifter till förbundet innan 31 Januari året efter provet.


Mer Information från Skjuthandboken

Pistolskyttemärket märkeskrav

Ur Skjuthandbok 2022

5.1 Bestämmelser för Pistolskyttemärket
5.1.1 Grundmärken

Pistolskyttemärket, som utarbetats i samråd med och godkänts av Riksheraldikern, har ovanstående utseende. De
korslagda vapnen är hjullåspistoler från Gustav II Adolfs
rustkammare, numera förvarade i Livrustkammaren.
Pistolskyttemärket, som är bevis på uppnådd färdighet i
skjutning med av Svenska Pistolskytteförbundet godkända
vapen, har till ändamål att väcka och vidmakthålla intresset
för och främja skjutskickligheten med dessa. Pistolskyttemärket utdelas av Förbundet.
Pistolskyttemärket är av tre olika valörer, brons, silver och guld.
Bronsmärket kan erövras första året.
Silvermärket kan erövras tidigast året efter att bronsmärket erövrats.
Guldmärket kan erövras tidigast året efter att silvermärket erövrats.
Godkänt guldmärkesprov skall rapporteras till Förbundet för registrering.
Brons och silvermärket bör tillhandahållas av föreningen och utdelas så snart fordringarna för dessa märken uppfyllts.
Berättigad att avlägga prov för pistolskyttemärket är varje medlem i förening, ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet.


5.1.1.1 Krav
Kompetensserierna för pistolskyttemärket får skjutas på inomhusbana.
Alla serier skall skjutas i stående ställning. Vid precisionsserie får stödhand inte användas. Inte heller får stöd förekomma i annan form, t.ex. med pistolsnodd.
Vid tillämpningsserie är stödhand tillåten, färdigställning 45°.
Påbörjad serie skall skjutas utan avbrott.
För erhållande av pistolskyttemärke erfordras att skytt under kalenderår vid träningsoch/eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser, visat prov på skjutskicklighet enligt punkt 1 och 2 nedan, nämligen:

 1. att i 3 precisionsserier mot Pistoltavla 25 m precision 25 m avstånd, 5 skott,
  5 minuters skjuttid ha uppnått i varje serie minst:
Vapengrupp
MärkesvalörABC
Brons323334
Silver383940
Guld434546

Reducerade krav
Reducerade krav för äldre skyttar som föregående år fyllt 55 år gäller 1 poäng mindre
per serie, och för personer som ett föregående år fyllt 65 år, 2 poäng mindre per serie

2. att i 3 tillämpningsserier

• antingen

– mot B 100 figur, 50 m avstånd, 6 skott, utgångsställning stående 45°

– eller mot 1/6 rak eller cirkelmål C 30, 25 m avstånd, 6 skott utgångsställning stående 45°

ha erhållit i varje serie:

MärkesvalörAntal träffSkjuttid
Brons560 sek
Silver640 sek
Guld6Vapengrupp A och R 17 sek
Vapengrupp B och C 15 sek

• eller erövrat minst en standardmedalj i fältskjutning.

För erhållande av pistolskyttemärke i guld kan serierna under 1 och 2 ovan ersättas med följande prov: att två gånger ha i en skjutomgång, omfattande 3 serier mot pistoltavla, avstånd 25 m, 5 skott, tid för första serien 2,5 min., för andra serien 20 sek. och för tredje serien 10 sek. uppfyllt följande fordringar:

VapengruppPoäng sammanlagt i en skjutomgång
A och R121
B127
C130

De 3 serierna i en skjutomgång skjuts i följd med markering mellan serierna. Skjutställning stående utan stödhand.

Bestämmelser för standardmedalj

Ur Skjuthandbok 2022

C.5.1 Bestämmelser för standardmedalj i brons och silver
Svenska Pistolskytteförbundets standardmedalj utdelas vid kretstävlingar, landsdelstävlingar, nationella tävlingar och rikstävlingar i av Förbundet sanktionerade
tävlingsgrenar.
Standardmedalj i brons och silver graveras på frånsidan med tävlingsgren i vilken
den erövrats och utlösts.
Standardmedalj utdelas i samtliga klasser.
Vid föreningstävling får medaljen utdelas endast vid en precisionsskjutning, en snabbskjutning, en tävling i nationell helmatch, en tävling i militär snabbmatch, en PPCtävling, en fältskjutning, en magnumfältskjutning, en magnumprecision en springskyttetävling och en skidskyttetävling per år. Sådana erövrade medaljer gäller inte som
delkvalifikation för märkesprov, riksmästarklass, deltagande i SM eller för erövrande
av standardmedaljen i guld eller guld med överstycke med krans.
Tävlingsomfattning.
Fältskjutning: Minst 6 skjutstationer med 6 skott vid varje skjutstation. Magnumfältskjutning: Minst 6 skjutstationer med 6 skott vid varje station. Precisionsskjutning:
Minst 6 serier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket. Magnumprecision 6
serier om vardera 5 skott.
Snabbskjutning 6 serier om vardera 5 skott.
Nationell Helmatch enligt bestämmelserna för respektive tävlingsform. Militär snabbmatch enligt bestämmelserna för respektive tävlingsform. PPC enligt bestämmelserna
för respektive tävlingsform.
Skid- och springskyttetävling enligt bestämmelserna för respektive tävlingsform.

C.5.1.1 Beräkningsunderlag för standardmedaljer
C.5.1.1.1 SM och landsdelsmästerskap

Vid SM och landsdelsmästerskap skall alltid standardmedaljberäkning ske separat
för varje mästerskap i vapengrupp C (Öppen C, Dam C, Vet (Y resp. Ä) C och Jun C )

C.5.1.1.2 Fältskjutning
Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen sammanförs oavsett klasstillhörighet vapengruppsvis (A, B, C och R) utom vid SM och landsdelsmästerskap där separat
standardmedaljberäkning skall ske för varje mästerskap i vapengrupp C.

C.5.1.1.3 Magnumfältskjutning
Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen beräknas vapengruppsvis.

C.5.1.1.4 Precisionsskjutning
Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen sammanförs oavsett klasstillhörighet vapengruppsvis (A, B och C) utom vid SM och landsdelsmästerskap där separat standardmedaljberäkning skall ske för varje mästerskap i vapengrupp C. Vid mästerskapstävling beräknas antalet standardmedaljer enligt resultat efter grundomgången.

C.5.1.1.5 Magnumprecision
Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen beräknas vapengruppsvis.

C.5.1.1.6 Snabbskjutning
Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen sammanförs oavsett klasstillhörighet
vapengruppsvis (A, B och C).

C.5.1.1.7 Nationell Helmatch
Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen sammanförs oavsett klasstillhörighet
vapengruppsvis (A, B och C).

C.5.1.1.8 Militär snabbmatch
Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen sammanförs oavsett klasstillhörighet vapengruppsvis (A, B, C och R) utom vid SM och landsdelsmästerskap där separat
standardmedaljberäkning skall ske för varje mästerskap i vapengrupp C.

C.5.1.1.9 Skidskytte och springskyttetävling
Deltagarna sammanförs klassvis.

C.5.1.1.10 Luftpistol
Deltagarna sammanförs i två olika klasser beroende på antalet skjutna skott
(40 eller 60).

C.5.1.1.11 Falling target
Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen sammanförs oavsett klasstillhörighet.

C.5.1.1.12 PPC
Samtliga deltagare som fullföljt tävlingen sammanförs oavsett klasstillhörighet
vapengruppsvis.

C.5.1.2 Beräkningsmetod
Vid beräkningen avrundas till närmast lägre hela tal.
Sammanslagning av klasser får inte ske om inte förutsättningen (svårighetsgrad)
varit densamma för alla i gruppen, undantag skytt som under kalenderåret fyller 70
år eller mer, som i fältskjutning får skjuta med stödhand. Se dock ovan vad gäller
SM och landsdelsmästerskap.
Juniorer, Damer och Veteraner inräknas i vapengrupp C endast om de skjutit med
samma förutsättning som övriga C-skyttar (VÄ:s rätt till stödhand räknas som samma
förutsättningar).
Berättigad till standardmedaljen i silver respektive brons är den bästa niondelen
respektive bästa tredjedelen av antalet skyttar i varje av ovanstående grupper. Beräkningen avrundas neråt. (för skid- och springskyttetävling i klasser) samt de som
uppnått samma poängtal/sluttid som dessa.

C.5.1.2.1 Fältskjutning
Vid fältskjutning gäller samma träffantal.
Vid poängfältskjutning gäller samma antal poäng.

C.5.1.2.2 Magnumfältskjutning
Vid magnumfältskjutning gäller samma antal träff, träffade figurer och poäng.

C.5.1.2.3 Precisionsskjutning
Vid precisionsskjutning gäller samma poäng.
Standardmedalj i precisionsskjutning kan erövras även genom att uppnå fasta poängkrav, olika för de tre vapengrupperna. Poängkrav gäller för såväl 6, 7 som 10
serier enligt tabellen. Vid fler än tio serier utgår man från kraven för tio serier, delar
med 10 och multiplicerar värdet med antal skjutna serier.

C.5.1.2.4 Magnumprecision
Vid magnumprecision gäller samma poäng.
Standardmedalj i magnumprecisions kan erövras även genom att uppnå fasta poängkrav, olika för vapengrupperna.
Fasta poänggränser Magnumprecision.
Vapengrupp M1–M4 Vapengrupp M5 Vapengrupp M6–M7
Silver Silver Silver Brons Silver Brons
282 274 294 288 270 253

C.5.1.2.5 Militärsnabbmatch
Vid militärsnabbmatch gäller samma poäng.
Standardmedalj i militärsnabbmatch kan erövras även genom att uppnå fasta poängkrav, olika för vapengrupperna.
Även i militär snabbmatch kan standardmedalj erövras genom att uppnå fasta poänggränser enligt nedanstående tabell.
Antal
serier
Vapengrupp A Vapengrupp R Vapengrupp B Vapengrupp C
Silver Brons Silver Brons Silver Brons Silver Brons
Tolv 540 516 552 528 561 537 564 540

C.5.1.2.6 PPC
Vid PPC gäller samma poäng.
Standardmedalj i PPC kan erövras även genom att uppnå fasta poängkrav, olika för
vapengrupperna.
Fasta poänggränser PPC.
P 1500 R 1500 Open SP5 SR6
SSA SR4”
SR2,75”
Silver Brons Silver Brons Silver Brons Silver Brons Silver Brons
1470 1440 1480 1450 590 583 583 572 475 470

C.5.1.2.7 Exempel på beräkning av antalet standardmedaljer
Fältskjutning
Alla deltagare sammanförs vapengruppsvis på en gemensam resultatlista. (Annars
är risken stor för felberäkning). Med denna lista som utgångspunkt beräknas antalet medaljer.
35 deltagare sammanlagt i vapengruppen
35÷3 = 11,6 avrundas till 11 = Preliminära totala antalet medaljörer (brons + silver)
35÷9 = 3,9 avrundas till 3 = Preliminära antalet silvermedaljörer
Då kan den gemensamma resultatlistan se ut så här:

 1. Karlsson 48/21 S
 2. Pettersson 47/21 S
 3. Nilsson 47/21 S
 4. Skatebo 47/20 S
 5. Berg 46/21 B
 6. Olsson 46/21 B
 7. Bergman 45/21 B
 8. Vinde 43/20 B
 9. Carman 43/20 B
 10. Söderman 42/20 B
 11. Holmberg 41/20 B
 12. Lundman 41/19 B
 13. Fall 40/20
 14. Söderbo 39/19
  Exemplet visar att såväl antalet silver- som bronsmedaljer ökat jämfört med den preliminära beräkningen. Sålunda har även nr 4 och nr 12 fått silver- resp. bronsmedalj.
  Detta beror på att de uppnått samma antal träff som ”ordinarie” medaljör.
  Observera att antalet träffade figurer inte ligger till grund för beräkningen! (Vid poängfältskjutning gäller totalpoängen träff + träffade figurer). Sedan medaljerna på
  ovanstående sätt beräknats, uppdelas skyttarna åter i respektive klasser då resultatlistan utskrivs. Markera medaljerna med S eller B enligt exemplet.
  Gren med fasta poänggränser
  Alla deltagare sammanförs vapengruppsvis på en gemensam resultatlista. (Annars
  är risken stor för felberäkning). Med denna lista som utgångspunkt beräknas antalet medaljer.
  35 deltagare sammanlagt i vapengruppen som är Magnumprecision vapengrupp M5
  35÷3 = 11,6 avrundas till 11 = Preliminära totala antalet medaljörer (brons + silver)
  35÷9 = 3,9 avrundas till 3 = Preliminära antalet silvermedaljörer.
  Därefter använder man sig av de fasta poänggränserna för vapengruppen. För M5
  är det 294 för silver och 288 för brons. Detta innebär att skytt 4 inte tillhörde bästa
  niondedelen uppfyller kraven för standardmedalj i silver. När det gäller bronsmedaljerna så är det bara de första 6 skyttarna som resultatmässigt uppfyller dessa krav.
  Därför använder man bästa tredjedel för att bestämma vilka som skall erhålla brons.

Då kan den gemensamma resultatlistan se ut så här:

 1. Larsson 298 S
 2. Andrén 297 S
 3. Burling 295 S
 4. Skott 294 S (B)
 5. Boström 290 B
 6. Oskarsson 288 B
 7. Östrand 285 B
 8. Åberg 285 B
 9. Davidsson 283 B
 10. Granberg 283 B
 11. Hansson 281 B
 12. Lindgren 280
 13. Frost 280
 14. Karpinen 280
  Vilken metod som används beror på vad som gynnar skytte bäst. Det är inget problem att blanda de två metoderna att beräkna standardmedaljer.
  C.5.2 Bestämmelser för standardmedaljen i guld, samt i guld med
  överstycke med krans
  Erövrade standardmedaljpoäng i samtliga Förbundets grenar får räknas för erövrande av dessa medaljer.

C.5.2.1 Standardmedalj i guld
Poängberäkning för standardmedalj i guld räknas från 1 januari 1989.
En standardmedalj i brons ger en poäng och en standardmedalj i silver ger två poäng. Samtliga standardmedaljpoäng summeras.
För erhållande av standardmedalj i guld krävs 50 poäng.
Poängen för standardmedalj registreras hos vederbörlig förening. Med stöd av styrkt
meritförteckning beställs medaljen hos Förbundskansliet.
Blankett för meritförteckning tillhandahålls av kansliet. Medaljen tillhandahålls enbart
i förgyllt kontrollerat silver.
Standardmedalj i guld registreras centralt.

C.5.2.2 Standardmedalj i guld med överstycke med krans
Får lösas vid uppnådda 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400,
1600, 1800,2000, 2200, 2400, 2600, 2800 och 3000 poäng med ingraverat poängtal.
Poängregistrering sker i vederbörlig förening.
Medaljen beställs på samma sätt som standardmedalj i guld

Rulla till toppen